Lli

S'estan mostrant 6 resultats

Fibra vegetal lluent, de poca elasticitat i de color

blanquinós, que procedeix de la tija de Linum

usitatissimum i que s’utilitza per a la fabricació de

roba de taula, de llit, de feina, vestuari estival,

embalatges i teixits tècnics.