Cistella

Condicions de contractació

Objecte

La lectura de les presents condicions generals de contractació (en endavant, “CGC”) és condició necessària i prèvia la formalització de la compra de qualsevol article o producte a través del web gemmapovo.com. Les presents CGC regeixen la relació de l’usuari (en endavant, “l’Usuari”) amb TELMERCA SL, (en endavant, “gemmapovo.com”) amb domicili en Carrer Banys nous, 7, 08002 de Barcelona (Espanya) titular del CIF: B62363080.

Les CGC et permeten també tenir coneixement d’algunes característiques importants del servei prestat per gemmapovo.com, com ara el servei d’atenció a client, servei de lliuraments, garanties i valor afegit que gemmapovo.com presti directament o indirectament (en endavant, en el seu conjunt, “el Servei”). L’emplenament dels formularis posats a la seva disposició per fer una comanda, així com la facilitació de les dades bancàries, de la targeta de crèdit o de PayPal implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes CGC publicades a la pàgina web de gemmapovo.com a (en endavant, “la nostra pàgina Web”)

Termini de validesa de l’oferta

Els preus i condicions exposats en la web són vàlids a cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. gemmapovo.com no es fa responsable de cap canvi que pugui existir entre sessions.

Preus, facturació i pagaments

Seran aplicable als articles els preus i càrrecs corresponents especificats en la descripció de l’article, en els quals s’inclouen sempre els impostos indirectes, d’acord amb les tarifes i altres condicions generals i/o particulars, ofertes o promocions econòmiques vigents a cada moment i que seran publicades en la nostra Pàgina Web o en altres mitjans. Les despeses d’enviament no estan inclosos en la descripció de l’article i seran aplicable les tarifes segons destinació de la comanda. Podrà pagar totes les compres realitzades a través de gemmapovo.com de les següents formes:

1) Pagament amb targeta de crèdit o dèbit.

Els pagaments mitjançant targeta bancària es realitzen a través d’un servidor segur amb la finalitat de protegir les seves dades en tot moment. Per a poder realitzar el càrrec a la teva targeta bancària les dades proporcionades de la mateixa i del seu titular hauran de ser correctes. No es realitzarà cap càrrec i per consegüent, no es durà a terme la compra si les dades de la targeta bancària no són correctes.

En el cas que les dades del comprador i del titular de la targeta bancària no es corresponguin, gemmapovo.com es reserva la facultat de posar-se en contacte amb el comprador per a ratificar la seva identitat o de posar-se en contacte amb l’entitat bancària per a assegurar-se que no existeixen notificacions de sostracció de la targeta de crèdit. Els càrrecs es realitzaran en la targeta bancària en el moment en el qual es confirmin les dades de la compra.

En cas que el càrrec no s’hagi pogut efectuar per alguna circumstància ens posarem en contacte amb tu a través del correu electrònic per a informar-te de la incidència. Has de tenir en compte que la passarel·la de pagament facilitada per gemmapovo.com compta amb les mesures de seguretat adequades per a evitar intercepcions en les comunicacions, no obstant això, tota transferència de dades a través d’Internet té el risc de ser interceptada vulnerant els sistemes de seguretat. gemmapovo.com no assegura que això no es produirà, no fent-se responsable si això arribés a ocórrer.

2) Pagament per PayPal
També podràs pagar utilitzant el teu compte PayPal. La teva compra es considerarà realitzada en els mateixos termes que en el cas d’efectuar el pagament per targeta bancària. En tot cas les dades del compte PayPal és necessari que es corresponguin amb les dades del comprador, en cas contrari, gemmapovo.com es reserva la facultat de posar-se en contacte amb el comprador per a ratificar la seva identitat. A causa de l’alta comissió que PayPal exigeix, gemmapovo.com podrà aplicar un plus a l’usuari en triar aquest mitjà de pagament, el qual s’especificarà amb caràcter previ a la confirmació de la comanda.
Obligacions de les parts
gemmapovo.com estarà obligada a:
1. Facilitar informació completa sobre cada article a la venda exposat en el seu web (preu, característiques, etc.)
2. Adoptar les accions necessàries per a possibilitar que la compravenda d’articles a través del web es desenvolupi correctament i sense incidències.
3. Tenir a la disposició dels compradors un servei de postvenda i un Servei d’Atenció al Client.
4. Disposar dels mitjans necessaris i prestar el Servei de manera que es garanteixi que el comprador rebi l’article adquirit en les millors condicions.
Per part seva, les obligacions de l’Usuari seran les següents:
1. Utilitzar el Servei conforme a les Condicions d’Ús de la web, la Política de Privacitat i les presents Condicions Generals de Contractació.
2. Abonar per qualsevol dels procediments permesos els articles adquirits a través de gemmapovo.com
3. No utilitzar el web i el Servei ofert per gemmapovo.com en contra de les exigències de la bona fe o de manera impròpia, il·lícita, maliciosa o fraudulenta.
4. L’Usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les seves dades personals i es compromet a facilitar dades autèntiques i veraces. Qualsevol variació o modificació de les seves dades personals que pugui ser rellevant per a l’adequada prestació del Servei haurà de ser notificada sense dilació a gemmapovo.com.

Lliurament de comandes i terminis de lliurament
El lliurament dels productes es realitzarà en tot cas mitjançant agència de transports. gemmapovo.com enviarà els productes sol·licitats segons les dades facilitades en realitzar la comanda. No assumeix responsabilitat quan el lliurament no pugui efectuar-se per absència del destinatari, o per impossibilitat física de realitzar el lliurament. Seran per compte del client els costos de l’enviament fallit i la seva posterior devolució.

Les comandes seran enviades degudament embalats, segons les necessitats del producte. El termini de lliurament de cada producte pot dependre de múltiples factors, com l’origen, l’estoc disponible o les existències disponibles, etc. En la descripció dels productes oferts a través de gemmapovo.com es fa una estimació del termini de lliurament. Una vegada realitzada la compra gemmapovo.com et mantindrà informada en tot moment del procés d’enviament de l’article adquirit. gemmapovo.com no es fa responsable si el termini indicat no pogués complir-se per causes de força major alienes a gemmapovo.com. (Per ex: Condicions meteorològiques especialment severes, vagues en el sector del transport, etc.) En el cas que, en el moment de rebre el paquet, aquest presentés visibles signes de deterioració o d’haver estat obert, comprova el seu contingut abans de signar la seva conformitat amb la recepció. Si la comanda estigués malmesa o incompleta, si us plau cursa la devolució enviant un correu electrònica  gala@espaipovo.com i t’indicarem com procedir.

Dret de resolució
El pagament haurà d’efectuar-se per algun dels mitjans indicats en la condició general corresponent. L’ús fraudulent de la targeta de crèdit o la denegació de l’operació de cobrament, donarà dret a gemmapovo.com, a no tramitar o lliurar la comanda, sense perjudici d’exigir la indemnització dels danys i perjudicis produïts. El comprador podrà desistir del contracte dins del termini de catorze (14) dies hàbils des de la data de recepció del producte, comunicant-ho a les nostres oficines mitjançant correu electrònica  gala@espaipovo.com

Et remetrem un informe de devolució que hauràs d’emplenar i adjuntar a la mercaderia retornada. Aquest dret es podrà exercitar sobre un, varis, o la totalitat dels articles rebuts. L’exercici d’aquest dret està condicionat al fet que els articles sobre els quals s’exercita i els seus embalatges de fàbrica (plàstic retractilat o precinte) es trobin intactes i que la seva devolució vingui acompanyada de documents acreditatius de la transacció, o d’una còpia. El comprador haurà de córrer amb les despeses de devolució i enviar-los degudament protegits per al seu transport. Una vegada rebuda i comprovada la mercaderia, gemmapovo.com procedirà a la devolució de l’import total pagat pel client en el moment de formalitzar la comanda, aquesta devolució es realitzarà pels mateixos mitjans de pagament que van ser usats per a realitzar la comanda. No podrà exercitar-se el dret de resolució o desistiment respecte a productes oberts, usats o desprecintats.
Garanties
Si l’article adquirit a través de gemmapovo.com presentés algun desperfecte en el moment de la seva adquisició o una deterioració no relacionada amb un mal ús, accident, o ús negligent del producte en els 15 dies posteriors a la seva recepció, el comprador haurà de comunicar-ho al nostre servei d’Atenció al Client. Procedirem, si fos possible, a substituir l’article en el menor espai de temps possible sense cost addicional pel comprador. gemmapovo.com no està obligat a indemnitzar a l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns d’altri al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.
Característiques dels articles
gemmapovo.com oferirà una descripció de cadascun dels articles oferts a través de la seva pàgina web, indicant almenys l’ús, materials empleats, talles i colors. L’usuari serà responsable de qualsevol conseqüència derivada de no tenir en compte la informació proporcionada per gemmapovo.com referent a aquestes característiques.
Servei d’atenció al client i notificacions
Per a qualsevol reclamació o informació relativa al funcionament de la web, facturació, qualitat o qualsevol altra qüestió relacionada amb la prestació del servei, si us plau, dirigeix-te al Servei d’Atenció al Client al més aviat possible des que tinguessis coneixement del fet que motivi la reclamació. Pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic gala@espaipovo.com
Els mateixos mètodes de contacte valen també per a qualsevol comunicació o notificació que ens vulguis fer arribar amb motiu del Servei i la seva execució. Una vegada presentada la teva reclamació se t’assignarà a aquesta un número de referència que gemmapovo.com comunicarà a l’Usuari. En cas que la reclamació es realitzi per via telefònica l’Usuari podrà sol·licitar un document que acrediti la presentació i el contingut d’aquesta. Aquest document serà remès en el termini de deu (10) dies des de la seva sol·licitud. Quan la reclamació hagi estat solucionada, gemmapovo.com posarà tots els mitjans al seu abast per a informar l’Usuari de la solució adoptada a través del mateix mitjà utilitzat per a presentar la reclamació.
Protecció de dades de caràcter personal
Tenim el màxim interès a protegir les dades de caràcter personal dels Usuaris i l’informem a través de la present política de privacitat sobre el tractament que fem d’aquests. gemmapovo.com es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per a adequar-la a les novetats legals o jurisprudencials. En aquests supòsits s’anunciaran en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. La utilització dels nostres serveis una vegada comunicat aquest canvi implicarà l’acceptació d’aquests.