.

Avís legal de la web de Telmerca S.L.

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,us informem que:

El titular de la web és:

 • Raó social: TELMERCA S.L.
 • Domicili fiscal: Banys nous, 7, 08002 Barcelona
 • Inscrita al Registre CIF: B62363080
 • Denominació comercial: GEMMA POVO
 • Contacte: gala@espaipovo.com
 • Telèfon: 933 013 476

2. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

2.1. Genèriques

L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

2.2. Particulars

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, tals com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’usuari de la pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que TELMERCA S.L ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

 • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
 • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris.

TELMERCA S.L es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de la direcció del centre.

En qualsevol cas, TELMERCA S.L no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

3.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són propietat de TELMERCA S.L o, si s’escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s’autoritza la seva utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

4.- XARXES SOCIALS OFICIALS

El prestador de serveis de les pàgines oficials de TELMERCA S.L a les xarxes socials Facebook, Twitter, Instagram i altres és l’entitat TELMERCA S.L (d’ara endavant, GEMMA POVO) amb domicili social al carrer de Banys nous, 7. 08002 de Barcelona i el mateix domicili a efecte de notificacions.

L’accés i ús d’aquestes pàgines requereix de l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i la política de privadesa que més avall es detalla i es completa amb la política i les normes de les plataformes de xarxa social de Facebook, Twitter, Instagram i altres.

Per a qualsevol consulta o contacte amb TELMERCA S.L els usuaris podran comunicar-se a través del número de telèfon 00 34 933 013 476 o de la següent adreça electrònica: gala@espaipovo.com

4.1.- Condicions d’ús de la pàgina oficial de GEMMA POVO en Facebook, Twitter, Instagram i altres xarxes socials

Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d’ús ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de GEMMA POVO a Facebook, Twitter, Instagram i altres xarxes socials. L’accés i ús de la pàgina oficial de GEMMA POVO a Facebook, Twitter, Instagram i altres xarxes socials està subjecte a més al compliment de les condicions establertes per Facebook, Twitter, Instagram i altres xarxes socials com a titular de la plataforma del servei de xarxes socials.

Quan l’usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de GEMMA POVO a Facebook, Twitter, Instagram i altres xarxes socials manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment de l’establert en les presents condicions d’ús.

L’accés i ús de la pàgina oficial de GEMMA POVO a Facebook, Twitter, Instagram i altres xarxes socials està prohibit als menors de 14 anys.

4.2- Usos permesos i usos prohibits

A través de la pàgina oficial de GEMMA POVO a Facebook, Twitter, Instagram i altres xarxes socials es facilita un espai en el qual l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos usuaris.

L’ús de la pàgina oficial de GEMMA POVO no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

L’usuari està obligat a realitzar un ús raonable de la pàgina oficial de GEMMA POVO a Facebook, Twitter, Instagram, i altres xarxes socials i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats pels quals està concebut d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques publicades per Facebook, Twitter, Instagram i altres xarxes socials. L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges, opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o exhibeixi a través de la pàgina oficial de GEMMA POVO a Facebook, Twitter, Instagram i altres xarxes socials .

TELMERCA S.L no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de GEMMA POVO a Facebook, Twitter, Instagram i altres xarxes socials, de les conseqüències de les quals es fa enterament responsable l’emissor de les mateixes.

En tot cas, queda prohibit l’ús de la pàgina oficial de GEMMA POVO a Facebook, Twitter, Instagram, i altres xarxes socials amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense finalitat econòmica.

5.- RESPONSABILITAT

GEMMA POVO inclou en el seu lloc web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d’una web corporativa. TELMERCA S.L exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris.

En qualsevol cas, TELMERCA S.L no es fa responsable de:

 • El mal que l’usuari pugui realitzar del lloc web.
 • La continuïtat dels continguts del lloc web.
 • L’absència de virus i/o altres components nocius al lloc web o en el servidor que els subministra, tant quant a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels mateixos.
 • Els continguts i serveis prestats per altres llocs web a les quals pugui tenir accés des de les adreces d’Internet titularitat de GEMMA POVO.
 • El major o menor rendiment dels continguts allotjats en el lloc web.
 • Els danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a ella mateixa o a terceres, que infringís les condicions, normes i instruccions que GEMMA POVO estableix en aquest lloc web.
 • Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web titularitat de GEMMA POVO.
 • El mal funcionament de programari o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se des del link establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats continguts allotjats en el present lloc web.
 • Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers, especialment, en relació amb la imatge, propietat intel·lectual o industrial.
 • De l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o llocs d’Internet amb els quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o de híper vincles inclosos en el lloc web de GEMMA POVO.

TELMERCA S.L es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

5.1- Exempció de responsabilitat pel funcionament de la pàgina web

TELMERCA S.L presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.

TELMERCA S.L no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del seu lloc web. En qualsevol cas, TELMERCA S.L, durà a terme totes les actuacions necessàries per tal de restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

6.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

TELMERCA S.L pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

TELMERCA S.L es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el present Avís Legal fossin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions del present Avís Legal ni les Condicions Particulars dels diferents serveis del present lloc web.

El no exercici o execució, per part de TELMERCA S.L ,de qualsevol dret o disposició contingut en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit per la seva banda.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. TELMERCA S.L té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, Catalunya, Espanya.